دانلود رایگان


مقاله انگلیسی تولید شبه ماده نمو بر چه در یک جهش یافته گلدار گیاه دو پایه قلیانک latifolia به همراه - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تولید شبه ماده نمو بر چه در یک جهش یافته گلدار گیاه دو پایه قلیانک latifolia به همراه
خلاصه
ژن های sistm2, sistm1 (ارتولوگ های مریستم های ساقه آرابیدوپسیس) و SICUC (یک ارتولوگ کوتیلدون 1 به شل cuc2, cup) از گونه های دو پایه silene latifolia پیشنهاد شده است که الگو موقوف سازی مادگی در نمو گل ها را کنترل می کند. در یک جهش یافته از silene latifolia (k.34) هیپ نری را تولید نمی کند اما فقط گل های بدون جنسیت و ماده های ناقص (شبه ماده) تولید می کند هر دو متعلق به یک فرد، مادگی به طور کامل در گل های بدون جنسیت متوقف شده است و در گل های شبه ماده به طور جزئی متوقف شده است. برای تشخیص اینکه این 2 فنوتیپ اپی ژنتیک در نمو مادگی توسط تغییرات در بیان sicuc , sistm ایجاد می شوند ما هیبریداسیون آزمایشگاهی با پراب های sicuc , sistm اجرا کرده ایم. ما دو الگوی متفاوت از بیان ژن در شکوفه های گل قبل از شروع تمایز فنوتیپی یافته ایم که مشابه بیان معکوس 2 ژن توصیف شده در گیاهان نر و ماده نوع وحشی است. در شکوفه های جوان گل k.34، 14 درصد از ساختارهای نمو یافته ماده را نشان می دهند و بقیه نر تعیین می شوند این نسبت با نسبت گل های شبه ماده به بدون جنسیت برابر است سرانجام توسط گیاهان k.34 تولید می شود. همان نسبت (7-16) تنها در جهش یافته های اصلی یافت نمی شود بلکه در نسل های اول و دوم بک کراس و در کلون های رویشی جهش یافته اصلی نیز یافت می شود. بنابراین الگوهای بیان sicuc , sistm معکوس در k.34 برابر الگوهای موقوف سازی مادگی در نوع وحشی هستند، پیشنهاد می کند که جهش یافته های مسئول برای 2 ژنوتیپ جهش یافته مخالف sicuc , sistm عمل می کند.
مقدمه
ژن های مریستم ساقه (STM) و کوتیلیدون به شکل CUP در نمونه نهاندانگان آرابیدوپسیس تالیانا در عملکرد مریستم ساقه و گل مرکزیت دارد. در آرابیدوپسیس ژن STM که یک فاکتور رونویسی قوی و knotted1 پروتئین همودایفر را کد می کند برای حفظ سلول های تمایز نیافته در مریستم ساقه و برای تصحیح تکثیر سلول ها در مریستم گل مورد نیاز است. ژن STM در مریستم رأسی ساقه، گل آذین و مریستم های گل بیان می شود همچنین در بافت های آوندی و در حدود بین حلقه ها بیان می شود.
رونوشت های STM در پریموردیوم های اولیه گل تنظیم می شوند.
ژن های CUC (CUC3,CUC2,CUC1) اعضای خانواده NAC (cuc, ATAF, NAM) از فاکتورهای رونویسی را کد می کنند. آن ها در انتشار و حفظ اندام های مرزی در رأس ساقه، گل آذین و مریستم های گل شرکت دارند بیان ژن cuc در یک یا دو ردیف از سلول هایی که با حدود هر اندام پریموردیوم برابرند، اتفاق می افتد. Breuil نشان داده است که cuc2 با یک فقدان تکثیر سلول خصوصا در حدود حلقه ها در ارتباط است لوپ های feedback منظم بین ژن های cuc, STM در مریستم های رأسی جنین آرابیدوپسیس وجود دارد. Zlurora sistm2, sistm1 (اتهولوگ های STM) و sicuc (ارتولوگ cuc2,cuc1) را در گیاه دو پایه سیلنه تشخیص داده است. آن ها هیبدریداسیون آزمایشگاهی با (sistm2,sistm1) sistm , sicuc روی گل های نر جو و گل های ماده انجام داده اند و تفاوت هایی بین گل های نر و ماده در الگو بیان ژن هایشان یافته اند. در گل های ماده در سطح 2 رونوشت های sistm در قمست مرکزی مریستم (ناحیه مادگی) بیان می شوند اما رونوشت های sicuc اینگونه نبودند. در گل های نر در همان سطح رونوشت های sistm در ناحیه مادگی غایب بودند در حالی که رونوشت های sicuc حاضر بودند. بنابراین به نظر می رسد که sicuc , sistm الگوی موقوف سازی مادگی را در سیلند در سطح اولیه هم در ماده و هم در نر کنترل می کند.
در سیلنه، گیاهان نر یک جفت کروموزم جنسی دو شکل (y,x) دارند در حالی که ماده ها یک جفت کروموزوم جنسی هم شکل دارند (x,x) در گل های نر حضور کروموزوم y منجر به توقف نمومادگی و ساخت یک ساختار شبه عصا می شود (بیشتر از 5 برچه ی لقاح یافته در گل های ماده یافت شده است). مسیر توقف سازی نمو برچه ممکن است تحت کنترل تنظیم اپی ژنتیکی باشد، این موضوع توسط تجزیه و تحلیل های جهش یافته آندروهرمافردیتیک تحریک شده با تیمار 5- آزاسیتیدین (معرف دمتیلاسیون) و توسط تجزیه و تحلیل جهش یافته های هرمافرودیت حاصل از حذف کروموزوم y نشان داده می شود. جهش یافته k.34 حذف کروموزوم y در سیلند یک فنوتیپ گل دو شکلی دارد که به عنوان بدون جنسیت بیان می شود (شکل 1a) و گل های ماده ناقص (شبه ماده) (شکل 1-b). مادگی گل های شبه ماده 1 تا 3 برچه دارند که و هر برچه عادی و بالا راست کروموزم y در k.34 دارای 2 حذف در ناحیه های توقف سازی مادگی و ارتقا پرچم است. ممانعت کامل از پرچم در k.34 به علت حذف ناحیه ارتقا پرچم است. متعاقباً همه ی گل های k.34 فاقد پرچم های بالغ هستند حذف جزئی در ناحیه ممانعت مادگی در k.34 ممکن است به طور کامل مادگی متوقف شده در گل های بدون جنسیت تولید کند و مادگی جزئی متوقف شده در گل های شبه ماده.
هدف مطالعه ما تعیین این است که آیا ممانعت اپی ژنیکی از نمو مادگی به علت تغییرات در الگوهای بیان sicuc , sistm در گل های k.34 است. اگر الگوهای بیان sicuc , sistm در k.34 باالگوهای ممانعت مادگی در نوع وحشی برابر باشند جهش یافته ها مسئول 2 ژنوتیپ جهش یافته k.34 مخالف sicuc , sistm عمل می کنند.
مواد و روش ها
Silene latifolia یک نمونه از گیاهان دو پایه است که گل های تولید می کند که تنها یک جنس روی هر گیاه است. تعیین جنسیت در سلیقه به طورکلی توسط کروموزوم های جنسی دو شکلی (xx برای ماده و xy برای نر) تعیین می شود. Inbred سیلند line k توسط 12 نسل از جفت های هم نیا تولید می شود این line گیاهان سالم آماده می کند. جهش k.34 درون line k به طور خود به خودی ایجاد می شود. K.34 2 نوع گل دارد وقتی که شکل های عادی برگ ها، stem ها و اندام های perianth باشد. یک فنوتیپ گلدار بدون جنسیت است و دیگری یک گل ماده ناقص (شبه ماده) است. همه آزمایشات با اولاد حاصل از بک کراس k.34 با نرهای نوع وحشی انجام شده است. شکوفه های گل k.34 > 0.25 میلی متر (> سطح 5) در طول تحت یک میکروسکوپ استرو مشاهده شده اند و طول مادگی و گلبرگ ها در نرهای نوع وحشی، ماده های نوع وحشی و گل های بدون جنسیت و گل های شبه ماده اندازه گیری شده است کل RNA از شکوفه های گل جوان با استفاده از مینی کیت RNeasy استخراج شده اند. RNA (100 ng) رونویسی معکوس شده است به CDNA با استفاده از یک رشته ابتدایی کیت سنتز CDNA. پراب های استفاده شده ژن های SISTM2, SICUC با پرایمرهای خاص SICUC (3’-GAAA CTGCTAGGGCTACTGA-5. SICUCR1, 3’-CCAG-AGCGTTCGACTTCTTC-5’, SICUCF2) و پرایمرهای خاص SISTM2 (3’-ATTTCTTCGGGCAGTCGTTA-5’, SISTM1-2 R1, 3’-GATGGCGAAGGCGAAGAC-5’,SISTM2F1) بدون منطقه های حفاظت شده بودند. درج تقویت شده برای دیگوکسی ژن پراب های Antisense, sense, RNA بایک برچسب DIG RNA می شدند. شکوفه های گل فورا درمحلول FAA ثابت می شدند (7/3 درصد فرمالدهید، 50 درصد اتانول، 5 درصد استیک اسید) در دمای 4 درجه سانتی گراد. شکوفه های تثبیت شده در سری های اتانول (25، 50، 75، 100 درصد) (هر مرحله به مدت 20 دقیقه در 4 درجه سانتی گراد) دهیدراته می شدند و در مدت یک شب در اتانول 10 درصد حفظ می شدند. نمونه ها در HISTOSEC خوابانده می شدند. قطعات (8 میکرومتر) با یک میکروتوم بریده می شدند و روی اسلایدهایی در 37 درجه در طول شب سوار می شدند. نوشته Kazama برای هیبریداسیون آزمایشگاهی (با اندکی تغییرات) استفاده می شود. هیبریداسیون در یک اتاق مرطوب در طول یک شب در دمای 55 درجه سانتی گراد اجرا می شود.

شکل 1- یک جهش یافته بدون جنسیت و شبه ماده k.34 از silene latifolia میکروگراف های الکترونی نگاره از یک گل بدون جنسیت (a) و یک گل شبه ماده (b). (c) الگوهای طویل سازی برچه پس از سطح 5 در نوع وحشی و گل های k.34 توسط نقشه طول مادگی (mm) در مقایسه با طول گلبرگ (mm. خط سقوط (خط تیره ها) نوع وحشی نر (سریع های باز) و گل های بدون جنسیت (مربع های پر) توسط معادله y=0.47x+0.28 توصیف می شود (r=0.90). خط سقوط (خط توپر) از ماده نوع وحشی (دایره های باز) و گل های شبه ماده k.34 (دایره های پر) توسط معادله (r=0.96) y=1.23x+0.42 توصیف شده است.
نتایج
گل های نر نوع وحشی از سیلند 10 تا پرچم و یک مادگی متوقف شده در شکل یک عصای متمایز نیافته دارد. گل های ماده نوع و حشی سیلند یک مادگی شامل 5 برچه لقاح یافته است و فاقد پرچم های بالغ است. K.34 اولین جهش یافته توصیف شده در سیلند است که گل های بدون جنسیت و گل های ماده ناقص در یک فرد دارد. گل های بدون جنسیت بالغ k.34 پرچم های ناقص و یک مادگی متوقف شده دارد (شکل 1a). گل های شبه ماده 1 تا 3 (اکثراً 2) خامه دارد به طور عادی 5 تا در گل های ماده نوع وحشی وجود دارد برچه های گل های شبه ماده شبیه به ماده های نوع و حشی بودند (شکل 1b).
مادگی k.34 2 الگوی ممانعت کننده دارد وقتی که همه ی پرچم ها به طور کامل متوقف شدند مادگی اولین گل ها در گل آذین متمایل به ممانعت جزیی است که دارای یک تخمدان کاهش یافته و 2 خامه است (گل های شبه ماده). فراوانی کل مادگی متوقف شده (مادگی گل های بدون جنسیت) درگل های روی شاخه های بعدی گل آذین افزایش یافته است.
ما طول مادگی را در نوع وحشی و شکوفه های گل k.34 بعد از سطح 5 اندازه گیری کرده ایم (وقتی پریموردیوم گلبرگ و پرچم بیرون می آید) و آن ها را در مقابل طول گلبرگ رسم می کنند (شکل 1c) زیرا طول گلبرگ در گل ها با اندازه های دیگر گل مرتبط است. ما یک ارتباط مثبت بین طول مادگی و طول گلبرگ در هر دو نوع وحشی و k.34 پس از سطح 5 شکوفه های گل مشاهده کرده ایم. در افراد نوع وحشی طویل سازی برچه در انواع نر و ماده حاصل می شود.
در سطح 9 یا بیشتر ماده های نوع وحشی، طویل سازی برچه در گل ها با گلبرگ ها بیشتر از 2/0 میلی متر طول تسریع می شود در آن زمان مادگی نوع وحشی ماده خامه ها را از نوک های برچه تولید می کند. در k.34 ما 2 نوع الگو طویل سازی برچه مشاهده می کنیم مشابه آن ها در نوع وحشی نر و ماده اولین تفاوت های مورفولوژیکی جنسی در سطح 5 در سیلند ظاهر می شود. شبیه به k.34 که قبلا در سطح 5 ،2 نوع برچه دارد وقتی که تفاوت های مورفولوژیکی جنسی ظاهر می شوند.
برای تعیین که آیا این 2 فنوتیپ اپی ژنتیک از نمو مادگی به علت تغییرات در الگوهای بیان sicuc , sistm2, sistm1 در k.34 است، ما بیان Sicuc, sistm2, sistm1 توسط هیبریداسیون آزمایشگاهی در گل های جوان قبل از سطح 5 تجزیه و تحلیل می کنیم. سطوح نمو گل های نوع و حشی توسط Farbos , Grant توصیف شده است. در سطح 2 هیچ پریموردیوم گلی قابل رؤیت نیست و پریموردیوم (دورترین نقطه) از 2 برگچه، در سطح 3 پریموردیوم کاسبرگ در کناره های مریستم گل ظاهر می شود. سطح 4 توسط بیرون آمدن همه 5 کاسبرگ قبل از ظهور پرچم ها و گلبرگ ها تعریف می شود. در سطح 5، تمام پریموردیوم اندام گل شکل گرفته اند. در گل های نوع وحشی در سطح 2، (sistm2, sistm1) sistm به طور شفاف در مرکز مریستم گل بیان می شوند و در نخستین پریموردیوم کاسبرگ میانی تحت تنظیم قرار می گیرد (شکل b,2a). در گل های نر نوع وحشی نواحی sistm منفی درون توده های لکه های تیره از سلول ها در موقعیت هایی که برای پریموردیوم مادگی در انتهای سطح 3 مورد انتظار است تحریک می شود (شکل m,I,2e) در مقایسه sistm به بیان شدن در موقعیت های مرکزی مریستم گل ماده نوع وحشی ادامه می دهد.تعداد صفحه : انگلیسی : 7 ترجمه فارسی : 22خلاصه
ژن های sistm2, sistm1 (ارتولوگ های مریستم های ساقه آرابیدوپسیس) و SICUC (یک ارتولوگ کوتیلدون 1 به شل cuc2, cup) از گونه های دو پایه silene latifolia پیشنهاد شده است که الگو موقوف سازی مادگی در نمو گل ها را کنترل می کند. در یک جهش یافته از silene latifolia (k.34) هیپ نری را تولید نمی کند اما فقط گل های بدون جنسیت و ماده های ناقص (شبه ماده) تولید می کند هر دو متعلق به یک فرد، مادگی به طور کامل در گل های بدون جنسیت متوقف شده است و در گل های شبه ماده به طور جزئی متوقف شده است. برای تشخیص اینکه این 2 فنوتیپ اپی ژنتیک در نمو مادگی توسط تغییرات در بیان sicuc , sistm ایجاد می شوند ما هیبریداسیون آزمایشگاهی با پراب های sicuc , sistm اجرا کرده ایم. ما دو الگوی متفاوت از بیان ژن در شکوفه های گل قبل از شروع تمایز فنوتیپی یافته ایم که مشابه بیان معکوس 2 ژن توصیف شده در گیاهان نر و ماده نوع وحشی است. در شکوفه های جوان گل k.34، 14 درصد از ساختارهای نمو یافته ماده را نشان می دهند و بقیه نر تعیین می شوند این نسبت با نسبت گل های شبه ماده به بدون جنسیت برابر است سرانجام توسط گیاهان k.34 تولید می شود. همان نسبت (7-16) تنها در جهش یافته های اصلی یافت نمی شود بلکه در نسل های اول و دوم بک کراس و در کلون های رویشی جهش یافته اصلی نیز یافت می شود. بنابراین الگوهای بیان sicuc , sistm معکوس در k.34 برابر الگوهای موقوف سازی مادگی در نوع وحشی هستند، پیشنهاد می کند که جهش یافته های مسئول برای 2 ژنوتیپ جهش یافته مخالف sicuc , sistm عمل می کند.
مقدمه
ژن های مریستم ساقه (STM) و کوتیلیدون به شکل CUP در نمونه نهاندانگان آرابیدوپسیس تالیانا در عملکرد مریستم ساقه و گل مرکزیت دارد. در آرابیدوپسیس ژن STM که یک فاکتور رونویسی قوی و knotted1 پروتئین همودایفر را کد می کند برای حفظ سلول های تمایز نیافته در مریستم ساقه و برای تصحیح تکثیر سلول ها در مریستم گل مورد نیاز است. ژن STM در مریستم رأسی ساقه، گل آذین و مریستم های گل بیان می شود همچنین در بافت های آوندی و در حدود بین حلقه ها بیان می شود.
رونوشت های STM در پریموردیوم های اولیه گل تنظیم می شوند.
ژن های CUC (CUC3,CUC2,CUC1) اعضای خانواده NAC (cuc, ATAF, NAM) از فاکتورهای رونویسی را کد می کنند. آن ها در انتشار و حفظ اندام های مرزی در رأس ساقه، گل آذین و مریستم های گل شرکت دارند بیان ژن cuc در یک یا دو ردیف از سلول هایی که با حدود هر اندام پریموردیوم برابرند، اتفاق می افتد. Breuil نشان داده است که cuc2 با یک فقدان تکثیر سلول خصوصا در حدود حلقه ها در ارتباط است لوپ های feedback منظم بین ژن های cuc, STM در مریستم های رأسی جنین آرابیدوپسیس وجود دارد. Zlurora sistm2, sistm1 (اتهولوگ های STM) و sicuc (ارتولوگ cuc2,cuc1) را در گیاه دو پایه سیلنه تشخیص داده است. آن ها هیبدریداسیون آزمایشگاهی با (sistm2,sistm1) sistm , sicuc روی گل های نر جو و گل های ماده انجام داده اند و تفاوت هایی بین گل های نر و ماده در الگو بیان ژن هایشان یافته اند. در گل های ماده در سطح 2 رونوشت های sistm در قمست مرکزی مریستم (ناحیه مادگی) بیان می شوند اما رونوشت های sicuc اینگونه نبودند. در گل های نر در همان سطح رونوشت های sistm در ناحیه مادگی غایب بودند در حالی که رونوشت های sicuc حاضر بودند. بنابراین به نظر می رسد که sicuc , sistm الگوی موقوف سازی مادگی را در سیلند در سطح اولیه هم در ماده و هم در نر کنترل می کند.
در سیلنه، گیاهان نر یک جفت کروموزم جنسی دو شکل (y,x) دارند در حالی که ماده ها یک جفت کروموزوم جنسی هم شکل دارند (x,x) در گل های نر حضور کروموزوم y منجر به توقف نمومادگی و ساخت یک ساختار شبه عصا می شود (بیشتر از 5 برچه ی لقاح یافته در گل های ماده یافت شده است). مسیر توقف سازی نمو برچه ممکن است تحت کنترل تنظیم اپی ژنتیکی باشد، این موضوع توسط تجزیه و تحلیل های جهش یافته آندروهرمافردیتیک تحریک شده با تیمار 5- آزاسیتیدین (معرف دمتیلاسیون) و توسط تجزیه و تحلیل جهش یافته های هرمافرودیت حاصل از حذف کروموزوم y نشان داده می شود. جهش یافته k.34 حذف کروموزوم y در سیلند یک فنوتیپ گل دو شکلی دارد که به عنوان بدون جنسیت بیان می شود (شکل 1a) و گل های ماده ناقص (شبه ماده) (شکل 1-b). مادگی گل های شبه ماده 1 تا 3 برچه دارند که و هر برچه عادی و بالا راست کروموزم y در k.34 دارای 2 حذف در ناحیه های توقف سازی مادگی و ارتقا پرچم است. ممانعت کامل از پرچم در k.34 به علت حذف ناحیه ارتقا پرچم است. متعاقباً همه ی گل های k.34 فاقد پرچم های بالغ هستند حذف جزئی در ناحیه ممانعت مادگی در k.34 ممکن است به طور کامل مادگی متوقف شده در گل های بدون جنسیت تولید کند و مادگی جزئی متوقف شده در گل های شبه ماده.
هدف مطالعه ما تعیین این است که آیا ممانعت اپی ژنیکی از نمو مادگی به علت تغییرات در الگوهای بیان sicuc , sistm در گل های k.34 است. اگر الگوهای بیان sicuc , sistm در k.34 باالگوهای ممانعت مادگی در نوع وحشی برابر باشند جهش یافته ها مسئول 2 ژنوتیپ جهش یافته k.34 مخالف sicuc , sistm عمل می کنند.
مواد و روش ها
Silene latifolia یک نمونه از گیاهان دو پایه است که گل های تولید می کند که تنها یک جنس روی هر گیاه است. تعیین جنسیت در سلیقه به طورکلی توسط کروموزوم های جنسی دو شکلی (xx برای ماده و xy برای نر) تعیین می شود. Inbred سیلند line k توسط 12 نسل از جفت های هم نیا تولید می شود این line گیاهان سالم آماده می کند. جهش k.34 درون line k به طور خود به خودی ایجاد می شود. K.34 2 نوع گل دارد وقتی که شکل های عادی برگ ها، stem ها و اندام های perianth باشد. یک فنوتیپ گلدار بدون جنسیت است و دیگری یک گل ماده ناقص (شبه ماده) است. همه آزمایشات با اولاد حاصل از بک کراس k.34 با نرهای نوع وحشی انجام شده است. شکوفه های گل k.34 > 0.25 میلی متر (> سطح 5) در طول تحت یک میکروسکوپ استرو مشاهده شده اند و طول مادگی و گلبرگ ها در نرهای نوع وحشی، ماده های نوع وحشی و گل های بدون جنسیت و گل های شبه ماده اندازه گیری شده است کل RNA از شکوفه های گل جوان با استفاده از مینی کیت RNeasy استخراج شده اند. RNA (100 ng) رونویسی معکوس شده است به CDNA با استفاده از یک رشته ابتدایی کیت سنتز CDNA. پراب های استفاده شده ژن های SISTM2, SICUC با پرایمرهای خاص SICUC (3’-GAAA CTGCTAGGGCTACTGA-5. SICUCR1, 3’-CCAG-AGCGTTCGACTTCTTC-5’, SICUCF2) و پرایمرهای خاص SISTM2 (3’-ATTTCTTCGGGCAGTCGTTA-5’, SISTM1-2 R1, 3’-GATGGCGAAGGCGAAGAC-5’,SISTM2F1) بدون منطقه های حفاظت شده بودند. درج تقویت شده برای دیگوکسی ژن پراب های Antisense, sense, RNA بایک برچسب DIG RNA می شدند. شکوفه های گل فورا درمحلول FAA ثابت می شدند (7/3 درصد فرمالدهید، 50 درصد اتانول، 5 درصد استیک اسید) در دمای 4 درجه سانتی گراد. شکوفه های تثبیت شده در سری های اتانول (25، 50، 75، 100 درصد) (هر مرحله به مدت 20 دقیقه در 4 درجه سانتی گراد) دهیدراته می شدند و در مدت یک شب در اتانول 10 درصد حفظ می شدند. نمونه ها در HISTOSEC خوابانده می شدند. قطعات (8 میکرومتر) با یک میکروتوم بریده می شدند و روی اسلایدهایی در 37 درجه در طول شب سوار می شدند. نوشته Kazama برای هیبریداسیون آزمایشگاهی (با اندکی تغییرات) استفاده می شود. هیبریداسیون در یک اتاق مرطوب در طول یک شب در دمای 55 درجه سانتی گراد اجرا می شود.

شکل 1- یک جهش یافته بدون جنسیت و شبه ماده k.34 از silene latifolia میکروگراف های الکترونی نگاره از یک گل بدون جنسیت (a) و یک گل شبه ماده (b). (c) الگوهای طویل سازی برچه پس از سطح 5 در نوع وحشی و گل های k.34 توسط نقشه طول مادگی (mm) در مقایسه با طول گلبرگ (mm. خط سقوط (خط تیره ها) نوع وحشی نر (سریع های باز) و گل های بدون جنسیت (مربع های پر) توسط معادله y=0.47x+0.28 توصیف می شود (r=0.90). خط سقوط (خط توپر) از ماده نوع وحشی (دایره های باز) و گل های شبه ماده k.34 (دایره های پر) توسط معادله (r=0.96) y=1.23x+0.42 توصیف شده است.
نتایج
گل های نر نوع وحشی از سیلند 10 تا پرچم و یک مادگی متوقف شده در شکل یک عصای متمایز نیافته دارد. گل های ماده نوع و حشی سیلند یک مادگی شامل 5 برچه لقاح یافته است و فاقد پرچم های بالغ است. K.34 اولین جهش یافته توصیف شده در سیلند است که گل های بدون جنسیت و گل های ماده ناقص در یک فرد دارد. گل های بدون جنسیت بالغ k.34 پرچم های ناقص و یک مادگی متوقف شده دارد (شکل 1a). گل های شبه ماده 1 تا 3 (اکثراً 2) خامه دارد به طور عادی 5 تا در گل های ماده نوع وحشی وجود دارد برچه های گل های شبه ماده شبیه به ماده های نوع و حشی بودند (شکل 1b).
مادگی k.34 2 الگوی ممانعت کننده دارد وقتی که همه ی پرچم ها به طور کامل متوقف شدند مادگی اولین گل ها در گل آذین متمایل به ممانعت جزیی است که دارای یک تخمدان کاهش یافته و 2 خامه است (گل های شبه ماده). فراوانی کل مادگی متوقف شده (مادگی گل های بدون جنسیت) درگل های روی شاخه های بعدی گل آذین افزایش یافته است.
ما طول مادگی را در نوع وحشی و شکوفه های گل k.34 بعد از سطح 5 اندازه گیری کرده ایم (وقتی پریموردیوم گلبرگ و پرچم بیرون می آید) و آن ها را در مقابل طول گلبرگ رسم می کنند (شکل 1c) زیرا طول گلبرگ در گل ها با اندازه های دیگر گل مرتبط است. ما یک ارتباط مثبت بین طول مادگی و طول گلبرگ در هر دو نوع وحشی و k.34 پس از سطح 5 شکوفه های گل مشاهده کرده ایم. در افراد نوع وحشی طویل سازی برچه در انواع نر و ماده حاصل می شود.
در سطح 9 یا بیشتر ماده های نوع وحشی، طویل سازی برچه در گل ها با گلبرگ ها بیشتر از 2/0 میلی متر طول تسریع می شود در آن زمان مادگی نوع وحشی ماده خامه ها را از نوک های برچه تولید می کند. در k.34 ما 2 نوع الگو طویل سازی برچه مشاهده می کنیم مشابه آن ها در نوع وحشی نر و ماده اولین تفاوت های مورفولوژیکی جنسی در سطح 5 در سیلند ظاهر می شود. شبیه به k.34 که قبلا در سطح 5 ،2 نوع برچه دارد وقتی که تفاوت های مورفولوژیکی جنسی ظاهر می شوند.
برای تعیین که آیا این 2 فنوتیپ اپی ژنتیک از نمو مادگی به علت تغییرات در الگوهای بیان sicuc , sistm2, sistm1 در k.34 است، ما بیان Sicuc, sistm2, sistm1 توسط هیبریداسیون آزمایشگاهی در گل های جوان قبل از سطح 5 تجزیه و تحلیل می کنیم. سطوح نمو گل های نوع و حشی توسط Farbos , Grant توصیف شده است. در سطح 2 هیچ پریموردیوم گلی قابل رؤیت نیست و پریموردیوم (دورترین نقطه) از 2 برگچه، در سطح 3 پریموردیوم کاسبرگ در کناره های مریستم گل ظاهر می شود. سطح 4 توسط بیرون آمدن همه 5 کاسبرگ قبل از ظهور پرچم ها و گلبرگ ها تعریف می شود. در سطح 5، تمام پریموردیوم اندام گل شکل گرفته اند. در گل های نوع وحشی در سطح 2، (sistm2, sistm1) sistm به طور شفاف در مرکز مریستم گل بیان می شوند و در نخستین پریموردیوم کاسبرگ میانی تحت تنظیم قرار می گیرد (شکل b,2a). در گل های نر نوع وحشی نواحی sistm منفی درون توده های لکه های تیره از سلول ها در موقعیت هایی که برای پریموردیوم مادگی در انتهای سطح 3 مورد انتظار است تحریک می شود (شکل m,I,2e) در مقایسه sistm به بیان شدن در موقعیت های مرکزی مریستم گل ماده نوع وحشی ادامه می دهد.


زیست شناسی


مقاله انگلیسی تولید شبه ماده نمو بر


تولید شبه ماده نمو بر


جهش یافته گلدار گیاه دو پایه قلیانک latifolia


گیاه دو پایه قلیانک latifolia


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود ر مقاله انگلیسی سیستم اطلاعات مدیریتی MIS به همراه ...

مقاله انگلیسی تولید شبه ماده نمو بر چه در یک جهش یافته گلدار گیاه دو پایه قلیانک latifolia به همراه ترجمه ...

tymarzie.ghati-pati.ir - دانلود سرا

تولید الکتریسیته. تولید الکتریسیته فرایندی است که طی آن از یک منبع انرژی استفاده می شود تا انرژی الکتریکی تولید شود.اصول پایه برای تولید الکتریسیته توسط دانشمند انگلیسی مایکل فارادی در دهه 20 تا اوایل دهه 30 میلادی کشف شد.

آهن زنگ نزن | خرید درسبد

مقاله انگلیسی تولید شبه ماده نمو بر چه در یک جهش یافته گلدار گیاه دو پایه قلیانک latifolia به همراه ترجمه فارسی (PDF) فوریه 23, 2020 دانلود پاورپوینت ...

مقاله انگلیسی آیا تحقیقات در زمینه روابط عمومی دیجیتال ...

مقاله انگلیسی آیا تحقیقات در زمینه روابط عمومی دیجیتال نشان دهنده تغییر در الگو می باشد؟به همراه ... برای نمونه، در نظرسنجی 283 متخصص روابط عمومی، یک پاسخ دهنده متوسط با استفاده از 5.98 نوع ...

گل و گیاه زینتی نهال درخت و خواص گیاهان

گل و گیاه زینتی نهال درخت و خواص گیاهان تولید وفروش گیاهان آپارتمانی ونهال اصلاح شده پیوندی ...

دانلود رایگان جدیدترین مقالات ترجمه شده فارسی با فرمت pdf ...

تولید شبه ماده نمو بر چه در یک جهش یافته گلدار گیاه دو پایه قلیانک latifolia گل های غیرجنسی; بهینه سازی تولید فیتاز توسط جدایه جدید باسیلوس سوبتیلیس. سوش EBD 9-1 با استفاده از طراحی آزمایشی آماری

دانلود مقاله کامل درباره ویژگی های ماده - دانلود رایگان

تولید شبه ماده نمو بر چه در یک جهش یافته گلدار گیاه دو پایه قلیانک latifolia گل تحقیق نانو مواد و انواع آن و روش های تولید نانو ذرات و ساختار و خواص ...

tfselm

مقاله انگلیسی تولید شبه ماده نمو بر چه در یک جهش یافته گلدار گیاه دو پایه قلیانک latifolia به همراه ترجمه فارسی (PDF) تعداد صفحه : انگلیسی : 7 ترجمه فارسی : 22 خلاصهژن های sistm2, sistm1 (ارتولوگ های مریستم های ساقه آرابیدوپسیس) و SICUC (یک ...

تولید شبه ماده نمو بر چه در یک جهش یافته گلدار گیاه دو ...

تولید شبه ماده نمو بر چه در یک جهش یافته گلدار گیاه دو پایه قلیانک latifolia گل های غیرجنسی بخشی از ترجمه فارسی: خلاصه ژن های sistm2, sistm1 (ارتولوگ های...

آهن زنگ نزن | خرید درسبد

مقاله انگلیسی تولید شبه ماده نمو بر چه در یک جهش یافته گلدار گیاه دو پایه قلیانک latifolia به همراه ترجمه فارسی (PDF) فوریه 23, 2020 دانلود پاورپوینت ...

سازه های بتن آرمه :: wbuyman

سازه های بتن آرمه سازه های بتن آرمه این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 50 اسلاید می باشد • اگرچه گفته می شود سیمان از دیرباز توسط ایرانیان و رومانیان به عنوان یک ماده ساختمانی به کار ...

مقاله انگلیسی تولید شبه ماده نمو بر :: مرجع بزرگ دانلود ...

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مقاله انگلیسی تولید شبه ماده نمو بر» ثبت شده است - خرید، فروش و بازاریابی فایل های قابل دانلود. مرجع بزرگ دانلود پاورپوینت، جزوه درسی و انواع فایل های دانلودی

tfselm

مقاله انگلیسی تولید شبه ماده نمو بر چه در یک جهش یافته گلدار گیاه دو پایه قلیانک latifolia به همراه ترجمه فارسی (PDF) تعداد صفحه : انگلیسی : 7 ترجمه فارسی : 22 خلاصهژن های sistm2, sistm1 (ارتولوگ های مریستم های ساقه آرابیدوپسیس) و SICUC (یک ...

[گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی] وکتور اسامی خداوند-اسماء ...

در صورتی که پس از خرید فایل یا پیش از آن با هر گونه مشکل یا سوالی مواجه شدید برای دریافت پشتیبانی لطفا بر روی این لینک کلیک کنید. همچنین برای پیگیری خرید های گذشته ی خود میتوانید بر روی لینک پیگیری خرید کلیک کنید وکتور ...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی - فرداپیپر

دانلود ترجمه مقالات مدیریت، مقاله انگلیسی isi مدیریت ترجمه شده فارسی رایگان ، منابع انسانی، استراتژیک، بازاریابی، مدیریت دانش، دولتی

کتاب نظریه احتمالات دقیق جفری روزنتال Rosenthal به همراه حل تمارین زوج کتاب – ویرایش دوم

پاورپوینت توسعه مبتني بر جنبه (Aspect-oriented Development )

گزارش کارآموزی شبکه بهداشت قزوین

پاورپوینت پردازش تصویر به روش هیستوگرام

لیست کامل منابع کنکور ارشد روانشناسی

محاسبه احتمال شکست براي سیستمهاي نامعینی احتمالاتی با روش ترکیبی مونت کارلو و FORM

پاورپوینت انواع سيستم هاي توليد و نقطه سر به سر و بررسي يک نمونه کاربردي

بررسی شیوع اختلالهای روانی در جانبازان

پلان معماري اتوكد طرح 21

برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی