دانلود رایگان


مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری به همراه ترجمه فارسی (PDF) - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری به همراه ترجمه فارسی (PDF)
1-1 فرضیه و سوالات تحقیق
اخیرا، بحران های طبیعی با اثرات مخرب بر روی سکونت گاه های انسان گسترش یافته است. با توجه به همین موضوع، هدف این مطالعه، بررسی و امکان سنجی طراحی یک مدل تاب آوری بحران برای سکونت گاه های شهری است. از آن جا که سکونت گاه های شهری، زیستگاه های انسانی پرجمعیت و همراه با زیرساخت ها و ساختمان ها می باشند، ولی آن ها در معرض خطرات بالای بحران های طبیعی می باشند. در صورتی که راهبرد های برنامه ریزی جدید در قالب رویکرد های کاهش اثرات بحران در فرایند توسعه شهری اعمال نشود، سکونت گاه های شهری بیشتر در معرض خطرات بحران های طبیعی قرار خواهند گرفت. یک سری اصول، سیاست ها، راهبرد ها و استاندارد ها در خصوص سکونت گاه های شهری در معرض بحران برای کاهش اثرات بحران وجود دارند. به طور کلی، فرض زیر، یک متغیر مهم در این مطالعه محسوب می شود:
فرضیه: از آن جا که سکونت گاه های شهری به طیف وسیعی از بحران های طبیعی آسیب پذیر می باشند، راهبرد ها و مفاهیم جدید برای بهبود تاب آوری بحران سکونت گاه های شهری مورد نیاز هستند.
برای روشن شدن فرضیه فوق، دو مسئله، یعنی سکونت گاه های شهری و تاب اوری بحران نیاز به توضیح دارند. در بخش ها و فصول ذیل، توضیحات بیشتر در مورد سکونت گاه های شهری و تاب اوری بحران ارایه شده است.( به بخش 1-2 : تعلریف و مفاهیم و 4-1: تحلیل خطرات موجود در سکونت گاه های شهری مراجعه کنید). از دلایل آسیب پذیر سکونت گاه های شهری به بحران های طبیعی می توان به موارد زیر اشاره کرد: جمعیت زیاد، ساخت و ساز انبوه از حیث زیر ساخت و فراساخت، کاهش کیفیت و تخریب محیط زیست به دلیل افزایش جمعیت و ساخت و ساز انبوه، سرمایه گذاری فنی و اقتصادی زیاد. از این روی، سکونت گاه های شهری باید به بلایای طبیعی تاب آور باشند و این به معنی تاب آوری و انعطاف پذیری در حل چالش های ویژه مربوط به بحران های طبیعی مختلف است.
در این فرضیه، اهداف اصلی، جمع اوری داده ها از مطالعات بین المللی نظیر گزارش های طرح سازمان ملل، بانک جهانی و اتحادیه اروپا و نیز یک سری کشور ها، تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های سکونت گاه های شهری مستعد بلایای طبیعی: انتقال درس های فراگرفته شده از زلزله 1999 در ترکیه و تست کتاب چه های پیشنهادی می باشد. روش های اتخاذ شده از جمله مدل تاب آوری بحران متشکل از یک بخش تجربی و نظری است. بخش نظری متشکل از مرور منابع، تحقیقات میدانی، بازدید های میدانی و مطالعات اسنادی ، ارزیابی طرح و درس های فرا گرفته شده از کشور ها و پروژه های مختلف است. بخش تجربی در بر گیرنده یک مطالعه موردی تفصیلی در خصوص زلزله است. اگرچه این مطالعه در بر گیرنده همه انواع بلایای طبیعی می شود، با این حال تست مدل تاب آوری بحران بررای تک تک بحران، عملی نیست. بر اساس تجربه میدانی خود محقق، زلزله ها به صورت موضوع مورد مطالعه در این جا در نظر گرفته شدند. یالوا شهری در ترکیه است که در بخش سواحل جنوب شرقی دریای مرمر واقع شده و کلوکن شهری در آلمان در امتداد رود راین در ایالت فدرال شمال راین برای مطالعه موردی در نظر گرفته شد. اگرچه یالوا، زلزله بسیار شدیدی را در 1999 تجربه کرد، کلوگن هنوز زلزله شدیدی را علی رغم لرزه خیزی بالای خود تجربه نکرده است. این تفاوت، فرصتی را برای تست مدل تاب آوری بحران که بر اساس درس های آموخته شده از زلزله های 1999 در ترکیه طراحی شده است در اختیار گذاشت. بخش اصلی این مطالعه، بر اساس نمونه های دیگر از تجربه شخصی در دولت ترکیه در زمینه برنامه ریزی شهری و کاهش اثرات بحران، تست مدل های پیشنهادی و نقد های مربوط به موسسات علمی و بین المللی نگاشته شده است.
برای رسیدن به اهداف مطالعات نظری و عملی، سوالات تحقیق زیر رهنمودی را در اختیار می گذارد:
سوالات تحقیق
• خطرات بحران را برای سکونت گاه های شهری چگونه می توان تعریف و دسته بندی کرد؟
• کدام نوع پیشرفت و بهبود برای توسعه تاب آوری بحران سکونت گاه های شهری باید پیشنهاد کرد( توسعه سیاست تاب آوری، طرح کاهش اثرات بحران، فرایند کنترل موثر در خصوص کیفیت زیر ساخت، قانون گذاری جامع، آگاهی عمومی)؟
• چگونه می توان قوانین عمومی و کلی را از حیث شرایط محلی متفاوت برای سکونت گاه های شهری تاب آور به بحران فرموله سازی و تدوین کرد؟
• آیا امکان اشتقاق اصول، رهنمود ها، راهبرد ها واستاندارد ها از بازنگری بهترین عملیات جهانی وجود دارد؟
• آیا امکان تست این اصول، رهنمود ها، راهبرد ها و استاندارد ها در یک مطالعه موردی وجود دارد؟
1-2 تعاریف و مفاهیم
تعاریف و مفاهیم مسائل مهمی هستند زیرا هنوز یک تعریف یا اصطلاح جامع در رابطه با بحران تثبیت نشده است. در این مطالعه، از آن جا که مفهوم اصلی تاب آوری است، اصطلاحاتی نظیر بحران، خسارت، خطر، زیان، تاب آوری، بازیابی و کاهش اثر بحران به طور دقیق مطالعه می شود. مفاهیم مورد استفاده در این مطالعه، بیشتر فیزیکی هستند تا اجتماعی. از این روی، مفاهیمی نظیر خسارت، زیان، خسارت، ریسک، تاب اوری نشان دهنده بعد فیزیکی مکان های استقرار است.
از سوی دیگر، بلایای طبیعی به خصوص زلزله ها، موضوع اصلی مطالعه هستند. به همین دلیل مفاهیم معدودی نظیر سازگاری و توان مقابله بر اساس خصوصیات بلایای طبیعی تعریف می شود.
به منظور تعریف اصطلاحات اصلی، بررسی منابعی انجام شد. اصطلاح UN, JICA, FEMA, EU, و منابع ترکی ( نظیر انتشارات علمی و اسناد وزارت کار و اسکان عمومی) بررسی شد. گزارش ارایه شده توسط متخصصان ARMONIA( پهنه بندی بندی چند بعدی خطرات طبیعی برای ارزیابی اثر) که توسط اتحادیه اروپا تامین بودجه می شود
، در ارایه اصطلاح بحران، در نظر گرفته شد. برخی تعاریف کلیدی مربوط به مطالعه در پیوست 3 لحاظ شده اند. با این حال، اصطلاح تاب آوری بحران بیشتر از اصطلاحات دیگر به دلیل اهمیت مربوط به موضوع مطالعه تجزیه تحلیل می شود.
مفهوم تاب آوری بحران در قرن 21 بر اساس مفاهیم قبلی تاب آوری بحران توسعه یافته است. بر خلاف، مفهوم تاب آوری بحران، مفهوم تاب آوری بحران بر ارتجاع و انعطاف پذیری در مقاله با چالش های خاص بلایای طبیعی تاکید دارد( وال، کمپنلا 2005). به خصوص، با توجه به عدم قطعیت بحران های طبیعی، اصطلاح تاب آوری می تواند رهنمود بهتری برای ایجاد رویکرد های کاهش اثر بحران در سکونت گاه های شهری در اختیار بگذارد. .مفهوم تاب آوری بحران بر حسب توان سازش یک سیستم اسکان در معرض خطرات طبیعی با دیدگاه حفظ و احیای سطح قابل قبول عملکرد و ساختار تعریف می شود( گروینگ و همکاران 2006). همان طور که گفته شد، این مطالعه بر تاب آوری فیزیکی سکونت گاه های شهری در رابطه با بحران ها تاکید دارد.


مقاله


رشته مدیریت


مقاله انگلیسی


بحران محل سکونت


پی دی اف


دانشجویی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


انعطاف پذیر به انگلیسی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری به همراه ترجمه فارسی بخشی از ترجمه فارسی:۱ -مقدمه ۱-۱ فرضیه و سوالات تحقیق ...

دانلود رایگان مقالات انگلیسی معماری به همراه ترجمه فارسی ...

دانلود رایگان مقالات انگلیسی رشته مهندسی معماری به همراه ترجمه فارسی رایگان میراث معماری مسجد اندونزی تاثیر معماری بر عملکرد usb در آداپتور سریال اثرات تراس بندی زمین بر روی خواص ...

دانلود رایگان مقالات انگلیسی عمران به همراه ترجمه فارسی ...

دانلود رایگان دستورالعمل گودبرداری همراه با کلیدواژه های آن برای آزمون نظام مهندسی دانشجویان رشته مهندسی عمران می توانند جهت دانلود مقاله های انگلیسی عمران به همراه ترجمه فارسی آن به بخش بانک مقالات ترجمه شده مهندسی ...

پاورپوینت اصول پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی پایه هشتم: پرندۀ آزادی، کودکان سنگ مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری به همراه ترجمه فارسی (pdf) پاورپوینت تحلیل استراتژیک بازار مسکن پاورپوینت آشنایی ...

مقاله ISI: شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد

عنوان انگلیسی مقاله: Flexible working conditions and decreasing levels of trust ترجمه عنوان مقاله: شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد رشته: مدیریت منابع انسانی سال انتشار: 2012 تعداد صفحات مقاله

فایل پاورپوینت مدیریت تعارض و بحران : u/datajoo

فایل مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری به همراه ترجمه فارسی (pdf) Welcome to Reddit, the front page of the internet.

پاورپوینت اصول پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی پایه هشتم: پرندۀ آزادی، کودکان سنگ مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری به همراه ترجمه فارسی (pdf) پاورپوینت تحلیل استراتژیک بازار مسکن پاورپوینت آشنایی ...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی | کالج پروژه

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری. دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری بانک دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی دانلود رایگان…

دانلود رایگان ترجمه مقاله بحران سکونتگاه های انعطاف پذیر شهری

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: بحران سکونتگاه های انعطاف پذیر شهری

مقاله انگلیسی ارائه دادن یک مورد برای بکار بردن تحلیل چند ...

عالی و پرمحتوا. مقاله انگلیسی ارائه دادن یک مورد برای بکار بردن تحلیل چند متغیره در ارزیابی پروژه زیر بنایی حمل و نقل مگا به همراه ترجمه فارسی (pdf)

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت سال 2020-2019-2021 با ترجمه ...

دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت سال 2021 2019 2020 دانلود مقاله بیس مدیریت 2020-2019 مقالات isi مدیریت دانلود مقاله انگلیسی مدیریت مقاله 2019 مدیریت

پاورپوینت اصول پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی پایه هشتم: پرندۀ آزادی، کودکان سنگ مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری به همراه ترجمه فارسی (pdf) پاورپوینت تحلیل استراتژیک بازار مسکن پاورپوینت آشنایی ...

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیش بینی موفقیت: اعتماد ...

خرید: مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری به همراه ترجمه فارسی (pdf) ... اضطراب و خودانگاره در کشورهای کنفسیوسی و اروپایی

پاورپوینت بافت خاک( فیزیک خاک)

پاورپوینت شناخت رفتار با کودکان

پاورپوینت مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

فایل کارورزی علوم تربیتی گرایش دبستان و پیش دبستان

دانلود اقدام پژوهی دوره راهنمایی افزایش نشاط در دانش آموزان هنگام ساعات استراحت کلاسی

تحقيق اسپرانتو و گفتگوی تمدن‌ها

چگونه چون يك مدير عالي بينديشيم

کد متلب رسم سری فوریه مثلثاتی

پاورپوینت معماری در اقلیم گرم و خشک

کار تحقیقی مهریه