دانلود رایگان


مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری به همراه ترجمه فارسی (PDF) - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری به همراه ترجمه فارسی (PDF)
1-1 فرضیه و سوالات تحقیق
اخیرا، بحران های طبیعی با اثرات مخرب بر روی سکونت گاه های انسان گسترش یافته است. با توجه به همین موضوع، هدف این مطالعه، بررسی و امکان سنجی طراحی یک مدل تاب آوری بحران برای سکونت گاه های شهری است. از آن جا که سکونت گاه های شهری، زیستگاه های انسانی پرجمعیت و همراه با زیرساخت ها و ساختمان ها می باشند، ولی آن ها در معرض خطرات بالای بحران های طبیعی می باشند. در صورتی که راهبرد های برنامه ریزی جدید در قالب رویکرد های کاهش اثرات بحران در فرایند توسعه شهری اعمال نشود، سکونت گاه های شهری بیشتر در معرض خطرات بحران های طبیعی قرار خواهند گرفت. یک سری اصول، سیاست ها، راهبرد ها و استاندارد ها در خصوص سکونت گاه های شهری در معرض بحران برای کاهش اثرات بحران وجود دارند. به طور کلی، فرض زیر، یک متغیر مهم در این مطالعه محسوب می شود:
فرضیه: از آن جا که سکونت گاه های شهری به طیف وسیعی از بحران های طبیعی آسیب پذیر می باشند، راهبرد ها و مفاهیم جدید برای بهبود تاب آوری بحران سکونت گاه های شهری مورد نیاز هستند.
برای روشن شدن فرضیه فوق، دو مسئله، یعنی سکونت گاه های شهری و تاب اوری بحران نیاز به توضیح دارند. در بخش ها و فصول ذیل، توضیحات بیشتر در مورد سکونت گاه های شهری و تاب اوری بحران ارایه شده است.( به بخش 1-2 : تعلریف و مفاهیم و 4-1: تحلیل خطرات موجود در سکونت گاه های شهری مراجعه کنید). از دلایل آسیب پذیر سکونت گاه های شهری به بحران های طبیعی می توان به موارد زیر اشاره کرد: جمعیت زیاد، ساخت و ساز انبوه از حیث زیر ساخت و فراساخت، کاهش کیفیت و تخریب محیط زیست به دلیل افزایش جمعیت و ساخت و ساز انبوه، سرمایه گذاری فنی و اقتصادی زیاد. از این روی، سکونت گاه های شهری باید به بلایای طبیعی تاب آور باشند و این به معنی تاب آوری و انعطاف پذیری در حل چالش های ویژه مربوط به بحران های طبیعی مختلف است.
در این فرضیه، اهداف اصلی، جمع اوری داده ها از مطالعات بین المللی نظیر گزارش های طرح سازمان ملل، بانک جهانی و اتحادیه اروپا و نیز یک سری کشور ها، تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های سکونت گاه های شهری مستعد بلایای طبیعی: انتقال درس های فراگرفته شده از زلزله 1999 در ترکیه و تست کتاب چه های پیشنهادی می باشد. روش های اتخاذ شده از جمله مدل تاب آوری بحران متشکل از یک بخش تجربی و نظری است. بخش نظری متشکل از مرور منابع، تحقیقات میدانی، بازدید های میدانی و مطالعات اسنادی ، ارزیابی طرح و درس های فرا گرفته شده از کشور ها و پروژه های مختلف است. بخش تجربی در بر گیرنده یک مطالعه موردی تفصیلی در خصوص زلزله است. اگرچه این مطالعه در بر گیرنده همه انواع بلایای طبیعی می شود، با این حال تست مدل تاب آوری بحران بررای تک تک بحران، عملی نیست. بر اساس تجربه میدانی خود محقق، زلزله ها به صورت موضوع مورد مطالعه در این جا در نظر گرفته شدند. یالوا شهری در ترکیه است که در بخش سواحل جنوب شرقی دریای مرمر واقع شده و کلوکن شهری در آلمان در امتداد رود راین در ایالت فدرال شمال راین برای مطالعه موردی در نظر گرفته شد. اگرچه یالوا، زلزله بسیار شدیدی را در 1999 تجربه کرد، کلوگن هنوز زلزله شدیدی را علی رغم لرزه خیزی بالای خود تجربه نکرده است. این تفاوت، فرصتی را برای تست مدل تاب آوری بحران که بر اساس درس های آموخته شده از زلزله های 1999 در ترکیه طراحی شده است در اختیار گذاشت. بخش اصلی این مطالعه، بر اساس نمونه های دیگر از تجربه شخصی در دولت ترکیه در زمینه برنامه ریزی شهری و کاهش اثرات بحران، تست مدل های پیشنهادی و نقد های مربوط به موسسات علمی و بین المللی نگاشته شده است.
برای رسیدن به اهداف مطالعات نظری و عملی، سوالات تحقیق زیر رهنمودی را در اختیار می گذارد:
سوالات تحقیق
• خطرات بحران را برای سکونت گاه های شهری چگونه می توان تعریف و دسته بندی کرد؟
• کدام نوع پیشرفت و بهبود برای توسعه تاب آوری بحران سکونت گاه های شهری باید پیشنهاد کرد( توسعه سیاست تاب آوری، طرح کاهش اثرات بحران، فرایند کنترل موثر در خصوص کیفیت زیر ساخت، قانون گذاری جامع، آگاهی عمومی)؟
• چگونه می توان قوانین عمومی و کلی را از حیث شرایط محلی متفاوت برای سکونت گاه های شهری تاب آور به بحران فرموله سازی و تدوین کرد؟
• آیا امکان اشتقاق اصول، رهنمود ها، راهبرد ها واستاندارد ها از بازنگری بهترین عملیات جهانی وجود دارد؟
• آیا امکان تست این اصول، رهنمود ها، راهبرد ها و استاندارد ها در یک مطالعه موردی وجود دارد؟
1-2 تعاریف و مفاهیم
تعاریف و مفاهیم مسائل مهمی هستند زیرا هنوز یک تعریف یا اصطلاح جامع در رابطه با بحران تثبیت نشده است. در این مطالعه، از آن جا که مفهوم اصلی تاب آوری است، اصطلاحاتی نظیر بحران، خسارت، خطر، زیان، تاب آوری، بازیابی و کاهش اثر بحران به طور دقیق مطالعه می شود. مفاهیم مورد استفاده در این مطالعه، بیشتر فیزیکی هستند تا اجتماعی. از این روی، مفاهیمی نظیر خسارت، زیان، خسارت، ریسک، تاب اوری نشان دهنده بعد فیزیکی مکان های استقرار است.
از سوی دیگر، بلایای طبیعی به خصوص زلزله ها، موضوع اصلی مطالعه هستند. به همین دلیل مفاهیم معدودی نظیر سازگاری و توان مقابله بر اساس خصوصیات بلایای طبیعی تعریف می شود.
به منظور تعریف اصطلاحات اصلی، بررسی منابعی انجام شد. اصطلاح UN, JICA, FEMA, EU, و منابع ترکی ( نظیر انتشارات علمی و اسناد وزارت کار و اسکان عمومی) بررسی شد. گزارش ارایه شده توسط متخصصان ARMONIA( پهنه بندی بندی چند بعدی خطرات طبیعی برای ارزیابی اثر) که توسط اتحادیه اروپا تامین بودجه می شود
، در ارایه اصطلاح بحران، در نظر گرفته شد. برخی تعاریف کلیدی مربوط به مطالعه در پیوست 3 لحاظ شده اند. با این حال، اصطلاح تاب آوری بحران بیشتر از اصطلاحات دیگر به دلیل اهمیت مربوط به موضوع مطالعه تجزیه تحلیل می شود.
مفهوم تاب آوری بحران در قرن 21 بر اساس مفاهیم قبلی تاب آوری بحران توسعه یافته است. بر خلاف، مفهوم تاب آوری بحران، مفهوم تاب آوری بحران بر ارتجاع و انعطاف پذیری در مقاله با چالش های خاص بلایای طبیعی تاکید دارد( وال، کمپنلا 2005). به خصوص، با توجه به عدم قطعیت بحران های طبیعی، اصطلاح تاب آوری می تواند رهنمود بهتری برای ایجاد رویکرد های کاهش اثر بحران در سکونت گاه های شهری در اختیار بگذارد. .مفهوم تاب آوری بحران بر حسب توان سازش یک سیستم اسکان در معرض خطرات طبیعی با دیدگاه حفظ و احیای سطح قابل قبول عملکرد و ساختار تعریف می شود( گروینگ و همکاران 2006). همان طور که گفته شد، این مطالعه بر تاب آوری فیزیکی سکونت گاه های شهری در رابطه با بحران ها تاکید دارد.


مقاله


رشته مدیریت


مقاله انگلیسی


بحران محل سکونت


پی دی اف


دانشجویی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله معماری به زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

مقاله معماری به زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی irantypist.com تهیه مقالات تخصصی جدید - موسسه ایران تایپیست

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر ...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری به همراه ترجمه فارسی بخشی از ترجمه فارسی: ۱-مقدمه ۱-۱ فرضیه و سوالات تحقیق اخیرا، بحران های طبیعی با

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت سال 2020-2019-2021 با ترجمه ...

دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت سال 2021 2019 2020 دانلود مقاله بیس مدیریت 2020-2019 مقالات isi مدیریت دانلود مقاله انگلیسی مدیریت مقاله 2019 مدیریت

دانلود رایگان مقالات انگلیسی معماری به همراه ترجمه فارسی ...

دانلود رایگان مقالات انگلیسی رشته مهندسی معماری به همراه ترجمه فارسی رایگان میراث معماری مسجد اندونزی تاثیر معماری بر عملکرد usb در آداپتور سریال اثرات تراس بندی زمین بر روی خواص ...

انعطاف پذیر به انگلیسی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری به همراه ترجمه فارسی بخشی از ترجمه فارسی:۱ -مقدمه ۱-۱ فرضیه و سوالات تحقیق ...

فایل های دسته بندی مدیریت

مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری به همراه ترجمه فارسی ... دانلود مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری در قالب pdf شامل 68 صفحه انگلیسی و 154 صفحه ترجمه فارسی

مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری به همراه ...

مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری به همراه ترجمه فارسی (PDF) فرمت فایل دانلودی: .zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 1375 قیمت: 7500 تومان بخشی از متن: تعداد صفحه : انگلیسی : 68 ...

بحران محل سکونت :: مرجع بزرگ دانلود پاورپوینت، جزوه درسی و ...

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بحران محل سکونت» ثبت شده است - خرید، فروش و بازاریابی فایل های قابل دانلود. مرجع بزرگ دانلود پاورپوینت، جزوه درسی و انواع فایل های دانلودی

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت سال 2020-2019-2021 با ترجمه ...

دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت سال 2021 2019 2020 دانلود مقاله بیس مدیریت 2020-2019 مقالات isi مدیریت دانلود مقاله انگلیسی مدیریت مقاله 2019 مدیریت

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی مدیریت بازرگانی

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری بانک دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی دانلود رایگان ترجمه مقاله رشته مدیریت.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر ...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری به همراه ترجمه فارسی بخشی از ترجمه فارسی: ۱-مقدمه ۱-۱ فرضیه و سوالات تحقیق اخیرا، بحران های طبیعی با اثرات مخرب بر روی سکونت گاه ...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی | کالج پروژه

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری. دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری بانک دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی دانلود رایگان…

مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری به همراه ...

مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری به همراه ترجمه فارسی (PDF) فرمت فایل دانلودی: .zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 1375 قیمت: 7500 تومان بخشی از متن: تعداد صفحه : انگلیسی : 68 ...

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیش بینی موفقیت: اعتماد ...

خرید: مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری به همراه ترجمه فارسی (pdf) ... اضطراب و خودانگاره در کشورهای کنفسیوسی و اروپایی

مقاله معماری به زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

مقاله معماری به زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی irantypist.com تهیه مقالات تخصصی جدید - موسسه ایران تایپیست

دانلود رایگان مقالات انگلیسی عمران به همراه ترجمه فارسی ...

دانلود رایگان دستورالعمل گودبرداری همراه با کلیدواژه های آن برای آزمون نظام مهندسی دانشجویان رشته مهندسی عمران می توانند جهت دانلود مقاله های انگلیسی عمران به همراه ترجمه فارسی آن به بخش بانک مقالات ترجمه شده مهندسی ...

پاورپوینت در مورد مبانی آتش

پاورپوینت بتن خود متراکم

پاورپوینت معادلات دیفرانسیل معمولی (رشته شیمی)

سوالات احکام شرعی با جواب

فایل خلاصه کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی دکتر حسن شعبانی مهارت دوم: مبانی نظری تدریس

پاورپوینت درس سیزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( برنامه ی روزانه ی معتدل )

، تاریخ و عنوان كار آورده میشود. كسانی كه تجربه كاری طولانی و ممتد دارند معمولاً از این نوع رزومه استفاده میكنند.
نوع دیگر رزومه، رزومه عملكردی (Functional) است در این نوع رزومه ، نویسنده بر دستاوردها و تواناییهای شغلی خود تأكید میكند و آنها را در دستههایی مثل مدیریت، رهبری، طراحی و سایر مهارتها و تواناییها مرتب میكند. چنین رزومهای برای كسانی كه به تازگی فارغ التحصیل شده اند یا تجربه كاری زیادی ندارند و یا میخواهند زمینه كاری خود را تغییر دهند، مناسب است.
 تا جایی که امکان دارد سعی کنید از تركیب هر دو قالب رزومه استفاده کنید . یعنی هر 2 بخش سوابق شغلی و تواناییها و تخصصها را در رزومه گنجاند.نکاتی مهم در مصاحبه های شغلی:
مهارت در ارتباط نوشتاری، یکی از مهارت‌های اساسی زندگی پس از فراغت از تحصیل است. آن را به خوبی فرا بگیرید.
نوشتن یک درخواست کار خوب، قسمت مهمی از پیدا کردن یک شغل است. سعی کنید الگوی خوبی به عنوان قالب تهیه درخواست کار بیابید و آن را طبق نیاز خود اصلاح کنید.
ظاهر فرم‌ها و درخواست‌های کار بسیار مهم است.
از امکانات نرم‌افزارهای رایانه ای حتما استفاده کنید.

از درخواست‌ های کاری که برای سازمان‌ های مختلف ارسال می‌کنید، حتما یک کپی تهیه و پییش خود نگهداری کنید. این کپی زمانی که برای مصاحبه فراخوانده می‌شوید، می‌تواند به شما کمک کند. آن را حتما قبل از مصاحبه بررسی و پاسخ‌های خود را مرور کنید. بسیاری از سولات مصاحبه از متن همین درخواست کار استخراج می‌شود.

ارتباط چهره به چهره در زندگی اهمیت خاصی دارد. اگر بتوانید با رزومه کاری خوب افراد دیگر را قانع کنید، در ارتباط رودررو پیروز شده‌اید. و یافتن یک شغل مناسب به یک مصاحبه خوب، ایجاد ارتباط چهره به چهره و نهایتا توانایی قانع کردن کارفرما بستگی دارد. با تمرین و آزمایش و خطا می‌توانید این مهارت‌ها را بیاموزید.

بعضی اوقات در مصاحبه‌ها از مصاحبه شونده خواسته می‌شود که کمی درباره خودش صحبت کند. پاسخگویی به سوالات باز شبیه این مشکل‌تر از پاسخگویی به سوالات مستقیم است. تمرین کنید که بتوانید در حد ۳ دقیقه توضیحی کوتاه درباره گذشته و تحصیلات خود ارائه کنید.

برای سوالی شبیه اینکه «چرا ما باید شما را استخدام کنید» که این روزها به نوعی در مصاحبه‌های استخدامی پرسیده می‌شوند، پاسخ مناسبی بیابید.

در فرصت‌های شغلی، رفتارهای اجتماعی مناسبی از خود بروز دهید. کارفرماها فقط به خاطر مدرک دانشگاهی شما را استخدام نمی‌کنند.

اگر نتوانستید یک شغل تمام‌وقت به دست آورید، به شغل‌های موقت بپردازید. به این وسیله می‌توانید مسوولیت‌ پذیری و درستکاری خود را نشان دهید که موجب یافتن شغلی تمام وقت خواهد شد.

دانلود فایلپاورپوینت انرژی امواج دریا و انرژی اقیانوسی در 85 اسلاید-powerpoint-ppt

پاورپوینت درس سیزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( برنامه ی روزانه ی معتدل )

پروپوزال بررسی عوامل اصلی پایداری در برنامه ریزی محله محور