دانلود رایگان


پاورپوینت تاخیررشد - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت تاخیررشد
تعریف:
دسته بندی جدید
سوء تغذیه
تظا هرات بالینی
روش ارزیابی FTT :
اندیکاسیون بستری:
عواقب:

کودکی که دو صدک یا بیشتر از الگوی همیشگی افت کند.
زیر صدک5% قد به وزن باشد.
همیشه زیر صدک 3% قد برای سن یا وزن به سن باشد.