دانلود رایگان


تحقیق فناوری و ساخت خانه هاي پیش ساخته - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تحقیق فناوری و ساخت خانه هاي پیش ساختهمقدمه. 3

برخی از مزایای ساختمان های پیش ساخته بتنی عبارتند از: 4
بارگذاری ‌سازه‌های بتنی پیش ساخته. 5
‌بارها و سربارهای استثنایی. 6
بارهای هنگام جابجایی و نصب قطعات.. 6
پایداری سازه‌های بتنی پیش ساخته ‌ 6
انتخاب سیستم سازه‌ای. 6
کلاف بندی. 6
انواع کلاف‌ها 7
گسیختگی زنجیره‌ای. 7
رواداری‌ها 8
قطعات پیش ساخته. 8
قطعات مرکب.. 8
قطعات دانه تسبیحی. 8
نشیمن‌گاه‌ها و نواحی تکیه‌گاهی. 8
اجزای مدفون در بتن قبل از بتن ریزی. 9
اجزای قابل کارگذاری در بتن پس از بتن ریزی. 9
انواع قطعات پیش ساخته و ضوابط طراحی آنها 9
قطعات شالوده پیش ساخته. 9
ستون‌های پیش ساخته. 9
تیرهای پیش‌ساخته. 10
قطعات سقف پیش ساخته. 10
سیستم‌های سقف‌های پیش ساخته. 10
درزهای طولی بین قطعات مجاور 10
توزیع عرضی بار 11
سقف‌های مرکب با نیم دال پیش ساخته. 11
دیوارهای پیش ساخته. 11
سیستم‌‌های متعارف سازه‌ای پیش ساخته. 11
سیستم‌های دیواری. 11
سیستم‌های خطی (تیر و ستون) 12
تولید قطعات پیش ساخته در شرایط کارخانه‌ای و کنترل کیفی. 12
تكنولوژی سازه های پیش ساختة سبك.. 13
ویژگی های مهم روش سازه های پیش ساخته سبك.. 15
انواع سازه های پیش ساخته عبارتند از: 27
سازه پیش ساخته سازه LSF : 27
سازه پیش ساخته سوله : 28
آلاچیق پیش ساخته : 28
سازه پیش ساخته کانکس : 28
ویلا , ساختمان پیش ساخته : 28
سازه چادری: 28
سقف متحرک : 28
دیوارپیش ساخته بتنی: 28
کانال پیش ساخته بتنی : 28
ویژگی‌های معماری. 29
سیستم سازه‌ای. 29
انواع اتصالات در سیستم قاب خمشی اتصال صلب.. 29
اتصالات در سیستم قاب ساده 29
اتصال ستون به پی. 29
اتصال ستون به ستون. 29
اتصال تیر به ستون. 30
اتصال سقف به تیر. 30
اتصال سقف به سقف.. 30
مراحل اجرا 30
تولید قطعات در کارخانه. 30
حمل قطعات به محل اجرای ساختمان. 30
نصب قطعات و تکمیل اتصالات.. 30
روش اجرا 30
اجرای ساختمان به روش خطی (تیر و ستون. 30
اجرای ساختمان به روش دیواری. 31
ویژگی‌های سیستم از نظر تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. 31
ویژگی‌های سیستم از نظر مصرف انرژی. 31
ویژگی‌های سیستم از نظر عایق بندی صدا 31
ویژگی‌های سیستم از نظر تاثیرات زیست محیطی. 31
کاربردهای مناسب.. 31
محدودیت ها 32
الزامات طراحی و اجرا 32
نتیجه‌گیری. 32
منابع. 32

مقدمه

به طور کلی خانه هاي پیش ساخته به چند صورت ساختمانهاي پیش ساخته بتنی – فلزي – چوبی و 3D می باشند که هر کدام داراي مزیت ها و معایب خاص می باشند که بر اساس مقتضیات مکانی و شرایط هر کشور بعضی بر دیگري به علت امکانات و عوامل مختلف می تواند اقتصادي و کاربردي باشد. ساختمانهاي پیش ساخته یکی از آخرین محصولات و متدهاي ایجاد و گسترش واحد هاي مسکونی می باشند که می تواند جوابگوي احتیاجات مدیریت براي ایجاد توازن ازدیاد جمعیت با سکنی همراه با امکانات رفاهی را تامین نماید.این صنعت در دهه هاي اخیر چنان پیشرفت داشته که نه تنها بر کیفیت بالا، تقلیل هزینه، سرعت احداث و راحتی آسایشِ مورد نیاز را در حد استاندارد تامین نموده بلکه توانسته است سایر صنایع خانه سازي را با متدها و مواد اولیه گوناگون تحت تاثیر قرار دهد. مثلا در کشورهایی همچون کانادا و روسیه که از نظر مصالح چوبی غنی بوده ساختمان هاي پیش ساخته چوبی و در کشور هایی همچون آمریکا ساختمان هاي پیش ساخته فلزي و در ایران ساختمان هاي پیش ساخته بتنی اقتصادي به نظر می رسند.

البته بدیهی است که عواملی از جمله مواد و مصالح در محل حمل و نقل امکانات و دستگاه هاي تولید تواماً از جمله مواردي می باشند که در اقتصادي بودن نوع ساختمان پیش ساخته دخیل است.

به طور کلی چند مسئله باعث استفاده هر چه بیشتر از ساختمان هاي پیش ساخته می گردد که عبارتند از:

سرعت در اجرا
دقت در کار که در ساختمان هاي پیش ساخته فلزي بسیار مهم می باشد. مخصوصا در ایران که از نظر جوش خصوصاً جوش هاي سر بالا و نفوذي، بسیار مشکل دارند و این مسئله می تواند در کارخانه برطرف گردد.
نظارت کافی
راحتی در نصب
برخی از مزایای ساختمان های پیش ساخته بتنی عبارتند از:

امکان تامین و کنترل کیفی بهتر از قبیل لرزاندن عمل آوري بهتر انجام آزمایشها و بارگذاري هاي دلخواه
سرعت عمل آوري :در بعضی از دستگاههاي اتو کلاو زمان عمل آوري حتی به کمتر از 24 ساعت می رسد
استقلال از شرایط جوي : یعنی هیچ گونه محدودیت زمانی براي پیشبرد عملیات نداریم
کنترل افت و خزش : معمولا پس از تولید مدتی در کارخانه باقی می مانند که باعث می شود قسمت اعظم افت در بتن صورت پذیرد
انجام عملیاتی از جمله پیش تنیدگی که باعث کاهش ارتفاع تیر می شود.
تولید بتن هاي پیش ساخته به صورت آماده سازي قالب – فولاد گذاري – بتن ریزي – و عمل آوري صورت می پذیرد. نکته قابل توجه در این موارد در نظر گرفتن مسئله لنگر و پیچش می باشد که در اثر مکش به هنگام جدا سازي قطعه صورت می پذیرد که باید مد نظر قرار گیرد. صفحات قالب باید صلب باشند تا در مقابل فشار جانبی بتن دچار تغییر شکل و اعوجاج نگردند.

برای آشنایی بیشتر با بتن پیش ساخته می توانید مقاله مصارف ساختمانی بتن پیش ساخته را نیز مطالعه نمایید.

به طور کلی شیوه هاي تولید قطعات پیش ساخته بتنی عبارتند از: درجا و تکی - درجا و چند تایی(باطري) جابجایی شاسی یا پالت – جابجایی با نقاله – تولید خطی انتخاب قطعه بزرگ تعداد اتصالات را کمتر می کند و سرعت عملیات را بالا می برد ولی در مقابل باید اتصالات قوي تري را طراحی نماییم و بهتر است وزن قطعات کمتراز 10 تن و حتی المقدور 6 تن محدود گردد.

در طراحی سازه‌های بتنی پیش ساخته، هدف طراحی شامل تامین ایمنی، عملکرد مطلوب و پایا‌یی و نیز روش طراحی شامل حالات حدی نها‌یی و بهره‌برداری و همچنین ضرا‌یب ایمنی جزیی شامل ضرایب تشدید بارها، تقلیل مقاومت‌ها و ضرایب ایمنی اصلاحی، باید مطابق آیین نامه بتن ایران (آبا‌) و بخش‌های الحاقی آن، با تغییرات و اضافات زیر رعایت شوند. پایایی سازه‌ها را باید با رعایت مشخصات فنی و اجرا‌یی در مراحل تولید، حمل و نصب از قبیل کیفیت مصالح تشکیل دهنده بتن آرمه، شرایط بتن ریزی، متراکم کردن، عمل آوردن، کنترل هنگام جابجایی، انبار و حمل و نصب قطعات‌، شرایط و نحوه انجام اتصالات، تامین کرد.

در طراحی سازه‌های بتنی پیش ساخته متشکل از صفحات بزرگ‌، علاوه بر حالات حدی نهایی و بهره‌برداری، گروه سوم حالات حدی با عنوان سایر حالات حدی نیز باید مدنظر قرار گیرند. در طرح سازه‌های بتنی پیش ساخته، بررسی ایستای سازه با فرض گسیختگی یک عضو بار بر در اثر انفجار، ضربه یا نظایر آنها ضروری است.

بارگذاری ‌سازه‌های بتنی پیش ساخته

ضوابط بارگذاری سازه‌های بتنی پیش ساخته مطابق ضوابط مندرج در آیین نامه بتن ایران و بخش‌های الحاقی آن و سربارها و عامل‌های اضافی زیر هستند.

‌بارها و سربارهای استثنایی
‌سایر عامل‌های موثر بر قطعات یا سازه‌های بتنی پیش ساخته که در مراحل قالب بردار‌ی‌، بلند کردن‌، انبار کردن، حمل، نصب و استقرار قطعات به آنها اثر می‌کنند.
‌بارها و سربارهای استثنایی این بارها و سربارها در اثر نیروهای حاصل از انفجار یا ضربه وسائط نقلیه و مشابه آنها اعمال می‌شوند‌. در طرح سازه‌های بتنی پیش ساخته متشکل از صفحات بزرگ‌، در نظر گرفتن احتمال از بین رفتن یک عضو باربر و فرو ریختن زنجیره‌ای تمام قسمت‌های متصل به آن الزامی است‌. این پدیده به نام گسیختگی زنجیره‌ای طبقه بندی


فناوری و ساخت خانه هاي پیش ساخته


فناوری سازه های پیش ساخته


ساختمان پیش ساخته


سازه فضا کار


خانه های پیش ساخته


ساختمان های پیش ساخته چوبی


ساختمانهای پیش ساخته بتنی


ساختمانهای پیش ساخته


سازه فضاکار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق فناوری و ساخت خانه های پیش ساخته

برچسب ها تحقیق فناوری و ساخت خانه های پیش ساخته, فناوری سازه های پیش ساخته, ساختمان پیش ساخته, سازه فضا, کارخانه های, پیش ساخته, ساختمان های پیش ساخته چوبی, ساخت, م,

تحقیق فناوری و ساخت خانه‌های پیش ساخته | رادونیس

مقالات مرتبط. دانلود تحقیق طراحی و ساخت سازه‌های فضا کار و خانه‌های پیش ساخته. سازه فضا کار، طراحی و ساخت سازه های فضا کار و خانه های پیش ساخته، فناوری سازه های پیش ساخته، خانه های پیش ساخته، فناوری و ساخت سازه های پیش...

تحقیق طراحی و ساخت سازه‌های فضا کار و خانه‌های پیش ساخته ...

مقالات مرتبط. دانلود تحقیق فناوری و ساخت خانه‌های پیش ساخته. خانه های پیش ساخته، فناوری و ساخت خانه های پیش ساخته، ساختمان پیش ساخته، ساختمان های پیش ساخته چوبی، فناوری سازه های پیش ساخته، ساختم، سازه فضا کار word 35...

تحقیق بررسی تاریخچه و مبانی ساختمان های پیش ساخته

اگر چه ما از دیر باز به نفوذ فنون در سایر زمینه نای زندگی انس گرفته ایم، ولی نفوذ فنون به عرصه معماری هنوز موجب نگرانی معماران می باشد و این سوال را برای آنان مطرح می کند که آیا طرح ریزی عقلانی و عینی و استفاده از سیستم ...

تحقیق فناوری و ساخت خانه های پیش ساخته

تحقیق فناوری و ساخت خانه های پیش ساخته. مقدمه. 3. برخی از مزایای ساختمان های پیش ساخته بتنی عبارتند از: 4. بارگذاری ‌سازه‌های بتنی پیش ساخته. 5 ‌بارها و سربارهای استثنایی. 6

دانلود فایل تحقیق فناوری و ساخت خانه های پیش ساخته ~ فاپول

+ این تحقیق در مورد فناوری و ساخت خانه های پیش ساخته در ۳۵ صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد. مقدمه. ۳ برخی از مزایای ساختمان های پیش ساخته بتنی

خانه های مسکن پیش ساخته | خانه پیش ساخته چوبی | سویت ارزان ...

تکنولوژی خانه های پیش ساخته باقیمت مناسب و طول عمر بالا.... خانه های مسکن پیش ساخته که دارای یک طبقه بوده و دارای طراحی های مدرن و خلاقانه هستند با فناوری ساختمانی امن ساخته شده اند. در میان برجسته ترین ویژگی های خانه های ...

خانه های مسکن پیش ساخته | خانه پیش ساخته چوبی | سویت ارزان ...

تکنولوژی خانه های پیش ساخته باقیمت مناسب و طول عمر بالا.... خانه های مسکن پیش ساخته که دارای یک طبقه بوده و دارای طراحی های مدرن و خلاقانه هستند با فناوری ساختمانی امن ساخته شده اند. در میان برجسته ترین ویژگی های خانه های ...

تحقیق طراحی و ساخت سازه‌های فضا کار و خانه‌های پیش ساخته ...

مقالات مرتبط. دانلود تحقیق فناوری و ساخت خانه‌های پیش ساخته. خانه های پیش ساخته، فناوری و ساخت خانه های پیش ساخته، ساختمان پیش ساخته، ساختمان های پیش ساخته چوبی، فناوری سازه های پیش ساخته، ساختم، سازه فضا کار word 35...

دانلود فایل تحقیق فناوری و ساخت خانه های پیش ساخته ~ فاپول

+ این تحقیق در مورد فناوری و ساخت خانه های پیش ساخته در ۳۵ صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد. مقدمه. ۳ برخی از مزایای ساختمان های پیش ساخته بتنی

فایل تحقیق فناوری و ساخت خانه هاي پیش ساخته : u/datajoo

موضوع تحقیق فناوری و ساخت خانه هاي پیش ساخته در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و دانلود است.

تحقیق فناوری و ساخت خانه هاي پیش ساخته

به طور کلی خانه هاي پیش ساخته به چند صورت ساختمانهاي پیش ساخته بتنی – فلزي – چوبی و 3d می باشند که هر کدام داراي مزیت ها و معایب خاص می باشند که بر اساس مقتضیات مکانی و شرایط هر کشور بعضی بر دیگري به علت امکانات و عوامل ...

فناوری و ساخت خانه هاي پیش ساخته

این فایل در مورد فناوری و ساخت خانه هاي پیش ساخته در 35 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.

تحقیق فناوری و ساخت خانه هاي پیش ساخته

دانلود تحقیق فناوری و ساخت خانه هاي پیش ساخته، در قالب فایل word و در حجم 35 صفحه. به طور کلی خانه هاي پیش ساخته به چند صورت ساختمانهاي پیش ساخته بتنی – فلزي – چوبی و 3D می باشند که هر کدام داراي مزیت ها و معایب خاص می باشند که ...

مقاله در مورد سازه های پیش ساخته

احداث کارخانه های ساخت خانه های پیش ساخته، گفت: احداث این کارخانه ها در دولت نهم و با هدف سرعت بخشیدن به ظرفیت های تولید مسکن به خصوص برای طبقات کم درآمد و مناطق کمتر توسعه یافته مطرح شد، چرا که سالانه به بیش از یک میلیون ...

فایل تحقیق فناوری و ساخت خانه هاي پیش ساخته : u/datajoo

موضوع تحقیق فناوری و ساخت خانه هاي پیش ساخته در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و دانلود است.

کتاب نظریه احتمالات دقیق جفری روزنتال Rosenthal به همراه حل تمارین زوج کتاب – ویرایش دوم

پاورپوینت درس 9 بدن ما (1)

مقاله پیاده سازی شده با متلب : تشخیص حالت چهره

پکیج کسب درآمد اینترنتی در منزل کاملا تضمینی

پاورپوینت مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

پلان مجتمع مسكوني 3 بعدي

آموزش هوش مالی و موفقیت مالی به کودکان

پلان مجتمع مسكوني 3 بعدي

پاورپوینت استعاره های جدید (تئوری مدیریت پیشرفته)

اوتیسم